Accés directe al contingut de la pàgina

Notes de premsa

La prevenció sí funciona

20/02/2013

SIDA STUDI publica els resultats de l'avaluació de les seves accions educatives de promoció de la salut sexual Prevenir per gaudir dirigides a joves en el curs 2011-2012.

  • aula

SIDA STUDI, superant les actuals dificultats conjunturals, ha avaluat de nou les seves accions educatives mitjançant dos qüestionaris, el primer abans de realitzar la intervenció i el segon un mes després d'haver realitzat les sessions, a uns 500 joves de 2on cicle d'ESO participants en els tallers de promoció de la salut sexual i reducció dels riscos associats (ITS, VIH/sida i embarassos no planificats) que imparteix l'entitat en diferents centres educatius de la província de Barcelona durant el curs escolar 2011-2012.

Gràcies a la nostra política d'avaluació de les intervencions educatives, disposem de dades referents a les pràctiques i coneixements que tenen els i les joves relacionades amb la salut sexual abans d'iniciar el nostre taller.

Segons les dades obtingudes, la majoria dels participants (47,4%) en el  programa educatiu Prevenir per gaudir consideren la seva principal font d'informació sobre sexualitat els seus amics/es, seguint-li a distància la família (13,7%), internet (13,3%) i l'escola (13,1%). Si bé es constaten unes diferències significatives, les noies (53,4%) recorren més als/les amics/es que els nois (41,8%) i a l'escola (16,4%) respecte al 9,9% dels nois, mentre que aquests usen més internet (22,8%) enfront del 3% de les noies.

En relació als mètodes preventius, el preservatiu per a penis és el mètode més utilitzat per evitar embarassos i prevenir VIH i ITS. El 21,7 % dels/les joves de 2º cicle de l'ESO han utilitzat alguna vegada, bastants vegades o sempre el preservatiu. Un 54,2% dels/les joves han utilitzat principalment aquesta tècnica per evitar l'embaràs.

Després de la intervenció, s'aprecia que els avantatges percebuts sobre l'ús del preservatiu augmenten en referència a la prevenció del VIH que passa del 87,2% al 88,2%, a la facilitat d'accés al preservatiu que ascendeix d'un 24,5% a un 37,6 % i a l'eficàcia en la prevenció d'embarassos no planificats que ascendeix d'un 26,6% al 30,3%.

Educació sexual i escola

Les dades ens indiquen que aquest tipus d'intervencions són molt útils per als nois i les noies, com es pot observar en el descens del nombre de pràctiques sexuals desprotegides. Per aquest motiu considerem molt beneficiós disposar d'un espai on els/les joves puguin parlar de sexualitat amb naturalitat i així poder respondre preguntes,,aclarir dubtes i reforçar les conductes positives que ja tenen.

També hem pogut observar com les nostres intervencions en salut sexual han fet reflexionar als/les joves sobre altres aspectes relacionats, com el gènere, els rols sexuals en la relació de parella, les habilitats socials, l'assertivitat, la llibertat i l'orientació sexual.

D'altra banda, volem ressaltar el paper de l'educadora i l'educador, que generen un espai de confiança i distensió que facilita el diàleg i l'aprenentatge, i per això considerem fonamental la continuïtat de les intervencions en els centres educatius.

Destaquem la valoració dels alumnes participants respecte a l'acció educativa i a la intervenció dels educadors. En tots dos casos s'ha avaluat positivament la metodologia utilitzada, els coneixements i el nivell d'influència aconseguits.

Tenint en compte que l'edat d'iniciació en les pràctiques sexuals que inclouen la penetració, la mitjana se situa entorn dels14 anys, pensem que seria molt útil incorporar l'educació sexual en el projecte educatiu del centre i treballar així al llarg de tot el cicle acadèmic la sexualitat, no només en batxillerat o 2on cicle, en funció del moment evolutiu en què es troben els/les joves. D'aquesta manera es podrien treballar tots els aspectes relacionats amb la sexualitat i les relacions de parella que aquesta intervenció no cobreix.

Metodologia de l’avaluació

Els qüestionaris han valorat la satisfacció i el resultat de les intervencions. En l'avaluació de satisfacció o procés s'han analitzat aspectes sobre el funcionament de les sessions com són la intervenció en general, la satisfacció dels/les participants, la utilitat del tractat i l'interès que això representa, la implicació i participació dels/les joves durant el taller, el temps dedicat, la informació rebuda, la metodologia utilitzada per els/les professionals, el treball dels/les professionals i la influència d'aquesta acció educativa en els coneixements i conductes dels/les joves que participen.

En relació a l'avaluació de resultats, es valora l'eficàcia de les intervencions amb la finalitat de poder millorar-les en funció dels resultats obtinguts en aquestes avaluacions. Per a això, s'han estimat aspectes com el comportament sexual, el nivell d'experiència sexual, l'orientació, els mètodes preventius utilitzats, la negociació en l'ús del preservatiu, la capacitat de decisió, els aspectes relacionats amb la llibertat sexual i personal i la intel·ligència emocional.

Les accions educatives de SIDA STUDI i l'avaluació

Les accions educatives que desenvolupa el departament de Formació i Prevenció de SIDA STUDI tenen com a finalitat donar informació sobre la salut sexual i els riscos associats (ITS, VIH/sida i embarassos no planificats) a través de metodologies específiques segons el col·lectiu participant, incidir en la importància de la salut sexual de les persones, així com la capacitació d'aquestes per afrontar possibles situacions de risc.

Un dels principals objectius del departament és dotar de validació científica aquestes intervencions educatives, contemplant el procés, l'anàlisi de context i la seva eficàcia. Com a resultat, el departament ha elaborat diversos documents escrits on es descriu la metodologia i els objectius de les intervencions educatives que realitza així com les dinàmiques que utilitza i els ha posat a la disposició dels usuaris/as a través de la nostra pàgina web.

D'altra banda, SIDA STUDI està aplicant una avaluació de satisfacció i resultat de les seves accions educatives per conèixer si compleixen els objectius d'eficàcia desitjada. Creiem que l'avaluació és necessària per legitimar la nostra labor i fer que el treball de prevenció del VIH/sida sigui cada dia més útil. Per a això posem a la disposició del públic els resultats de les avaluacions corresponents al curs 2011-2012 de les nostres intervencions.