Accés directe al contingut de la pàgina

Notes de premsa

Un 65% de l’alumnat de 2n cicle d’ESO només rep educació sexual amb els tallers de SIDA STUDI

24/11/2016

SIDA STUDI presenta els resultats de l’impacte que van tenir les seves accions d’educació afectivosexual realitzades durant el curs 2014-2015 a més de 550 joves

En el marc del Dia Mundial contra la violència envers la dona (25 de novembre), SIDA STUDI presenta els resultats de l’impacte que van tenir les seves accions d’educació afectivosexual realitzades durant el curs 2014-2015 a més de 550 joves, de 2n cicle d’ESO (a partir dels 14 anys) i de Batxillerat (a partir dels 16 anys). Les intervencions, dutes a terme a diversos centres d’ensenyament catalans, tenen una durada d'entre quatre i sis hores i estan distribuïdes en dues o tres sessions.

Aquestes intervencions estan validades empíricament i a partir d’elles i de diversos formularis omplerts pels/les participants, SIDA STUDI pot conèixer el perfil sexual dels/de les joves participants en les intervencions, l’impacte que aquestes generen entre els/les destinataris/es finals i quina valoració en fa de les mateixes per part dels/les joves. El suport tècnic en l'explotació de les dades es realitza des del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) amb qui SIDA STUDI té un conveni des de fa anys. A continuació es presenten les dades més rellevants de les tres anàlisis realitzats:

Perfils sexuals dels/de les participants en els tallers són:

- En relació a les pràctiques sexuals...

 • En el cas dels alumnes de 2n cicle d'ESO el 25,7% no havien tingut cap contacte sexual i el 19% havien mantingut “relacions sexuals amb penetració” alguna vegada a la vida en el moment de la intervenció, sense detectar-se diferències en la prevalença de pràctiques sexuals entre nois i noies tot i que, els nois havien practicat més la “masturbació” que les noies (95,5% i 30,8% respectivament) així com “els petons i les carícies” (87,8% i 68,5% respectivament). En el cas de l'alumnat de Batxillerat el 42,4% de nois i noies havia realitzat “penetració vaginal” alguna vegada a la vida amb una proporció lleugerament més alta entre les noies (49,1% i 33,3% els nois).
 • L'edat d'inici de les relacions sexuals amb “penetració vaginal”, entre el 19% de l'alumnat de 2n cicle d'ESO que havia realitzat aquesta pràctica, és lleugerament més precoç en el cas de nois (13,6 anys) que en noies (14,1 anys). En el cas de l'alumnat de Batxillerat, l'edat d'inici entre el 42,2% de joves que havia realitzat “penetració vaginal” en el moment de la intervenció, se situava al voltant dels 15 anys sense diferències entre nois i noies.
 • En el cas de l'edat d'inici en la pràctica del “sexe oral” (el 24,7% d'alumnes de 2n cicle d'ESO l’havia realitzat) se situava als 11,9 anys els nois i als 13,4 les noies. El nombre de joves de Batxillerat que havia realitzat aquesta pràctica també era superior en relació als/les joves de 2n cicle d'ESO.
 • El 95,2% dels nois i de les noies de 2n cicle d'ESO que havia realitzat pràctiques sexuals de “penetració” i/o “sexe oral” alguna vegada a la vida, havia tingut almenys una parella en els darrers 12 mesos. La freqüència en el nombre de parelles era també superior en el cas dels/ de les joves de Batxillerat.

- En relació a la prevenció del VIH, altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) i embarassos no planificats...

 • El mètode anticonceptiu més utilitzat entre l'alumnat de 2n cicle d'ESO en el darrer any va ser el “preservatiu” en el 87,8% dels casos tant de noies com de nois tot i que al voltant d'una quarta part havia fet un ús inconsistent d’aquest. Entre l'alumnat de Batxillerat també va haver-hi un ús elevat del “preservatiu per a penis” tot i confirmar el baix ús del “preservatiu per vagina” i que el 22,9% havia declarat haver fet la "marxa enrere".
 • En el cas de la darrera relació sexual amb penetració, entre l'alumnat de 2n cicle d'ESO, el 82,9% de nois i noies havia utilitzat el “preservatiu per a penis”. Aquest percentatge era molt similar (un 84,2%) entre l'alumnat de Batxillerat que declarava com a principals motius al no ús “la falta de disponibilitat de preservatius” (relació sexual imprevista) conjuntament amb el fet d'estar utilitzant “altres mètodes anticonceptius”.
 • En la pràctica de “sexe oral”, en el cas de l'alumnat de 2n cicle d'ESO un 73,3% declarava no utilitzar “mai” el preservatiu.
 • Els principals avantatges declarats en relació a l'ús del preservatiu en el cas de joves de 2n cicle d'ESO (nois i noies) que havien tingut relacions sexuals, eren “l'eficàcia per prevenir el VIH/ITS” (94,3%) i per “prevenir embarassos” (88,7%). Aquests avantatges també eren els més declarats entre l'alumnat de Batxillerat.
 • En relació a les dificultats més citades en relació a l'ús del preservatiu per part de joves de 2n cicle d'ESO que havien tingut relacions sexuals destacava la “por a un possible trencament” mentre que perdia importància la “vergonya a comprar-los”. En el cas de l'alumnat de Batxillerat les dificultats més declarades eren “la por a un possible trencament”, “la pèrdua de sensibilitat” i el fet que “talla el rotllo”, destacant però que una quarta part declaraven la creença que “el fet de portar preservatius a sobre comportava que les altres persones creguessin que sempre vols fer sexe”.
 • El 5,2% de l'alumnat de 2n cicle d'ESO havia utilitzat el tractament post coital i el de Batxillerat el 15,8%.
 • En línies generals, no s'observen diferències significatives entre els/les joves de 2n cicle d'ESO i els/les de Batxillerat.

- En relació a l'educació afectivosexual dels/les joves...

 • En el cas de l'alumnat de 2n cicle d'ESO les fonts d'informació sobre sexualitat més freqüents són els “amics” i “internet” (75,1% nois i 56,5% noies) però amb diferències entre sexes: en el cas de les noies s'informen més a través d'“amigues”, “escola”, “família”, “parella” i/o “llibres i revistes”; i en el cas dels nois, internet. Entre els/les joves de Batxillerat la principal font d'informació declarada era el grup d'iguals (“amics”) i, en segon lloc, “internet” (en el cas dels nois) i la “parella” i/o l'“escola” (en el cas de les noies); cal destacar entre aquest grup d'edat l'increment dels/de les joves que declarava haver usat “internet” per informar-se sobre sexualitat en relació a l'estudi anterior que augmentava del 42 al 76% en el cas dels nois i del 13 al 23% en el cas de les noies.
 • En relació a l'educació sexual a l'escola, només el 35,1% de l'alumnat de 2n cicle d'ESO declarava haver-la rebut abans de la intervenció realitzada per SIDA STUDI. En l’alumnat de Batxillerat n’havia rebut el 56,3%.

Per saber l’impacte que generaven les intervencions es van realitzar els PRE-test (abans dels tallers) i els POST-test (un mes després):

-En relació a les habilitats personals...

 • Després de la intervenció (POST-Test) s'evidenciava que tant en nois com en noies de 2n cicle d'ESO la capacitat de negociació millorava amb la parella estable però no en el cas de parelles ocasionals. En el cas de l'alumnat de Batxillerat destacar que un cop realitzada la intervenció el percentatge de joves que realitzarien altres pràctiques que no incloguessin la penetració augmentava d'un 30,8% (PRE-Test) a un 45,5% (POST-Test)

-En relació als mites i les falses creences en relació al cos i al plaer...

 • En el cas de l'alumnat de Batxillerat s'evidencien millores un cop realitzada la intervenció (POST-Test) en aspectes com ara la primera vegada de les relacions sexuals amb penetració vaginal.

-En relació als estereotips de gènere...

 • Les dades mostren una persistència d'estereotips i rols de gènere tradicionals tant en nois com en noies de Batxillerat, tot i que, comparativament, en tenen menys que entre l'alumnat de 2n cicle d'ESO.

-En relació a la identitat/orientació sexual...

 • Un cop realitzada la intervenció (POST-Test) el percentatge de noies i, en major mesura el de nois, que es defineixen com a homosexuals/bisexuals/m'ho estic qüestionant augmenta tant en els grups d'ESO com en els de Batxillerat.
 • Destacar a més que en el PRE-Test el percentatge de nois i noies que es definien com a homosexuals/bisexuals/m'ho estic qüestionant era del 3,7% existint diferències entre noies i nois en aquesta resposta (5,9% de noies respecte a l’1,4% en el cas dels nois).

-En relació als coneixements sobre la transmissió del VIH...

 • Segons l'indicador GARP el nivell de coneixement de les formes de transmissió del VIH entre l'alumnat de 2n cicle d'ESO és força baix donat que responen correctament menys d'una quarta part tot i que les noies parteixen d'un coneixement més alt que els nois; aquestes dades milloren (més entre els nois que entre les noies) un cop realitzada la intervenció (POST-Test). En el cas de l'alumnat de Batxillerat, destacar que persisteixen mites com ara que el 26,1% de nois i el 20% pensa que el VIH es pot transmetre compartint aliments i aproximadament la meitat creu que la transmissió és possible per la picada d'un mosquit.
 • Tot i percebre una millora un cop realitzades les intervencions (POST-Test), només el 25% de joves d’ESO i el 35% de Batxillerat tenia un coneixement mitjà-elevat sobre la transmissió de VIH/sida abans de les intervencions (PRE-Test). I és significatiu que eren les noies (tant a l’ESO com al Batxillerat) qui demostraven saber-ne més que els nois.

Satisfacció:

Els i les joves participants en les accions educatives de SIDA STUDI també tenien l’oportunitat de valorar-les. Els resultats mostren que el 98,9% puntuaven la globalitat de la intervenció de manera positiva o molt positiva i que el 91,6% creien que la informació rebuda era útil per la vida diària.

Conclusions:

Per concloure, SIDA STUDI posa de manifest amb aquests resultats que els i les joves no tenen garantits els seus Drets Sexuals i Reproductius (DSiR), ja que no disposen i no se’ls proporciona una educació sexual universal, de qualitat i fomentada en aquests drets des dels centres d’ensenyament.

L’única manera de no vulnerar els seus drets és incloent aquesta temàtica dins els currículums educatius de tots els centres, per tal d’aprofitar la universalitat que representa l’educació reglada. Per fer-ho, és necessari comptar amb l’expertesa acumulada d’entitats com SIDA STUDI que, tal com demostren els resultats presentats, proposen unes intervencions que són eficaces i que generen canvis però que, en la majoria dels casos, arriben tard (l’edat d’inici dels més primerencs en les pràctiques es dóna abans de la realització dels tallers) i no tenen continuïtat, element fonamental per poder acabar generant una promoció de la salut sexual real.

Per SIDA STUDI, l’educació afectiva i sexual no es limita només a tractar els mètodes anticonceptius i les Infeccions de Transmissió Sexual, sinó que comporta treballar aspectes com ara les emocions, els sentiments, l’autoestima, saber dir que no, el respecte als altres i l’assertivitat o capacitat per negociar estratègies preventives (sobretot en parelles ocasionals). Per tant, tots aquests vessants fomenten unes relacions saludables que van més enllà de la sexualitat. 

Per acabar, volem destacar que cal comptar també amb els i les joves  perquè serà a través del coneixement real de les seves necessitats i visions que es podrà elaborar i fer arribar un missatge adient, i al cap i a la fi, efectiu. De la mateixa manera, es millorarà un dels canals d’informació més utilitzats: el grup d’iguals (amics/gues). L’estudi revelava que Internet s’està convertint en una de les principals fonts d’informació potser com a alternativa a la manca d’una educació sexual, i a la vegada com una eina que cal explotar per acostar-se als i a les joves.