Accés directe al contingut de la pàgina

Notes de premsa

Un 46.2% dels/les joves que mantenen relacions sexuals que inclouen el coit estaria assumint conductes de risc davant el VIH/sida

29/06/2010

SIDA STUDI publica els resultats de l'avaluació de la seva acció educativa "Prevenir per Gaudir" dirigida a joves en el curs 2009-2010.

  • Tallers

Les accions educatives que desenvolupa el Departament de Formació i Prevenció de SIDA STUDI tenen com a finalitat donar informació sobre la sexualitat i el VIH/sida a través de metodologies específiques segons el col·lectiu participant, incidir en la importància de la salut sexual de les persones, així com la capacitació d'aquestes per afrontar possibles situacions de risc.

Un dels principals objectius del departament és dotar de validació científica aquestes intervencions educatives, contemplant el procés, l'anàlisi de context i la seva eficàcia. Com a resultat, el departament ha elaborat diversos documents escrits on es descriu la metodologia i els objectius de les intervencions educatives que realitza així com les dinàmiques que utilitza i els ha posat a disposició dels usuaris/es a través de la nostra pàgina web.

Ara SIDA STUDI publica els resultats de l'avaluació de l'acció educativa "Prevenir per gaudir" en el curs 2009-2010, una intervenció en joves dins i fora de l'àmbit educatiu a partir dels 13-14 anys de 6h de durada en total que es divideix en 3 sessions de 2h cadascuna.

Els continguts treballats durant les 3 sessions són els següents:

• Concepte de sexualitat (plaer, emocions, riscos i solucions, i aspectes culturals)

• Identitat sexual

• Les relacions interpersonals, rols de gènere i estereotips.

• Conceptes bàsics de coneixement del propi cos

• VIH/sida (detecció, evolució, transmissió i prevenció de la malaltia)

• El preservatiu (ús, mites i negociació)


L'avaluació d'aquesta acció educativa pretén donar resposta a alguns dels aspectes treballats com:

• Analitzar els coneixements adquirits sobre sexualitat saludable i VIH/sida

• Dotar els/les joves d'habilitats de comunicació i negociació.

• Detectar la intenció d'ús del preservatiu com a mètode anticonceptiu i actitud cap a les mesures preventives.

• Maximitzar els beneficis i minimitzar costos en l'ús de mètodes anticonceptius

• Capacitar davant les situacions de risc a les que puguin exposar.

Metodologia

SIDA STUDI ha avaluat mitjançant dos qüestionaris, el primer abans de realitzar la intervenció i el segon una vegada realitzades les 3 sessions, a 527 joves de 14 a 19 anys participants en els tallers que es trobaven escolaritzats/des en els 8 centres educatius participants de l'Estat Espanyol cursant 3r i 4t d'ESO, i/o realitzant cursos de formació complementària en unitats d'escolarització compartida (UEC) durant el curs escolar 2009 -2010.

S'ha avaluat el procés i el resultat de les intervencions. En l'avaluació de procés s'han analitzat mitjançant una escala tipus Likert de 6 punts (1 totalment negatiu fins a 6 totalment positiu) a excepció del document 7 que es completa mitjançant una escala Likert de 7 punts (1 totalment curt fins a 7 totalment llarg), aspectes sobre el funcionament de les intervencions com són la intervenció en general, la satisfacció dels/les participants, la utilitat del tractat i l'interès que això representa, la implicació i participació dels/les joves durant el taller, el temps dedicat, la informació rebuda, la metodologia utilitzada pels/les professionals, el treball dels/les professionals i la influència d'aquesta acció educativa en els coneixements i conductes dels/les joves que hi participen.

En relació a l'avaluació de resultats, aquesta avalua l'eficàcia de les intervencions amb la finalitat de poder millorar les intervencions en funció dels resultats obtinguts en aquestes avaluacions.

Per a això, s'han avaluat aspectes com el comportament sexual, el nivell d'experiència sexual, l'orientació al desig, el comportament sexual preventiu, la percepció de control i autoeficàcia, els costos i beneficis d'usar preservatiu, l'actitud cap al preservatiu i el coit interromput, el risc percebut cap la sida, o els coneixements.

Principals conclusions

Quant a la variable procés, els/les participants valoren l'acció educativa rebuda com a molt positiva dins del marc de la seva educació i consideren d'utilitat tots els aspectes treballats en l'acció educativa "Prevenir per Gaudir" realitzada per SIDA STUDI.

En la variable de resultats, analitzant la variable "experiència sexual" juntament amb el "ús de mètode preventius", els resultats mostren que un 46.2% dels/les joves que mantenen relacions sexuals que inclouen el coit estaria assumint conductes de risc davant el VIH/sida.

Després d'impartir l'acció educativa, els/les joves milloren les seves creences respecte a l'ús del preservatiu disminuint la percepció dels costos i augmentant la percepció que tenien sobre els beneficis derivats del seu ús. Així mateix, augmenta l'actitud positiva per utilitzar el preservatiu en les relacions sexuals futures.

La intervenció fa que els/les joves percebin lleugerament menor capacitat de control, però, també disminueix la inseguretat que els/les joves senten a l'hora de gestionar les seves relacions sexuals i negociar l'ús o no d'un mètode preventiu.

Els/les joves que participen en l'acció educativa "Prevenir per Gaudir" també augmenten els seus coneixements al voltant del VIH/sida, la col·locació correcta del preservatiu i els possibles riscos que implica la pràctica del coit interromput. El major augment es produeix en el coneixement que tenen els/les joves respecte a les possibles vies d'infecció del VIH i el desenvolupament de la síndrome en general.

Amb aquesta investigació queda demostrat que hi ha causes que fan vulnerables als/les adolescents en l'àmbit socio-emocional i sexual. Es considera necessari continuar amb futures investigacions on es pugui avaluar aquests criteris i altres com incloure, la cultura, l'autoconcepte i el sexe, entre altres. Això pot ajudar a millorar els programes o intervencions i dotar els/les joves dels recursos necessaris per afrontar les condicions a les que es veuen exposats/des en l'adolescència com la pressió per part dels seus companys/es, la construcció de la identitat sexual i la prevenció d'ITS i, en concret, del VIH.

SIDA STUDI recomana al seu torn continuar amb tallers i accions educatives dedicades als/les joves per a proporcionar un espai de confiança i seguretat on poder expressar els seus dubtes en matèria sexual i ampliar els seus coneixements. A causa de l'estabilitat d'alguna variables i a les puntuacions encara altes d'altres d'elles (tot i haver baixat un cop realitzada la intervenció) es recomana continuar amb el treball de capacitació dels/les participants en cursos superiors com Batxillerat.