Accés directe al contingut de la pàgina

Notícies

SIDA STUDI supera positivament una auditoria externa dels seus comptes del 2010

13/09/2011

L’entitat ha auditat els comptes anuals de l’any 2010 amb la voluntat d’avaluar la gestió comptable de SIDA STUDI

  • diners

Des de fa anys SIDA STUDI duu a terme una gestió estratègica de l’entitat a través dels seus plans estratègics. L’avaluació de totes les activitats és una de les premisses de tota planificació per tal de complir amb els objectius, fer un seguiment de les accions fetes i, si s’escau, poder millorar-les per donar resposta a les necessitats reals dels/les usuaris/es.

Ara SIDA STUDI ha donat un pas més i ha realitzat una auditoria externa dels seus comptes corresponents a l’exercici del 2010 a través de SJ Consultors . L’auditoria s’ha realitzat tenint en compte la normativa reguladora de les auditories de comptes vigent a España, que requereix l’examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l’evidència justificativa dels comptes anuals abreujats i l’avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris comptables utilitzats i les estimacions realitzades, estan d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació.

El resultat obtingut és molt positiu ja que, segons se cita a l’informe, “els comptes anuals abreujats de l’exercici 2010 expressen en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de SIDA STUDI a 31 de desembre de 2010, així com dels resultats de les seves operacions corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financer que resulta d’aplicació y, en particular, amb els principis i criteris comptables contingut en el mateix”.

SIDA STUDI agraeix la feina feta per la consultoria i adjunta l’informe final on s’avaluen els comptes de l’entitat al 2010.