Accés directe al contingut de la pàgina

Notes de premsa

Els/les joves redueixen en un 50% les seves pràctiques sexuals desprotegides després d’assistir a tallers d’educació sexual

11/10/2011

SIDA STUDI publica els resultats de les avaluacions de les seves accions educatives de promoció de la salut sexual "Prevenir per Gaudir" i “Com prevenim com gaudim” dirigides a joves en el curs 2010-2011.

  • Aula

SIDA STUDI ha avaluat mitjançant dos qüestionaris, el primer abans de realitzar la intervenció i el segon un mes després d’haver fet les sessions, a 429 joves de 3r i 4rt de l’ESO i 191 joves de Batxillerat i CGFM participants en els tallers de promoció de la salut sexual i reducció de riscos associats (ITS, VIH/sida i embarassos no planificats) que imparteix l’entitat en diversos centres educatius durant el curs escolar 2010 -2011.

Gràcies a la nostra política d’avaluació de les intervencions educatives, disposem de dades referents a les pràctiques i coneixements que tenen els i les joves relacionades amb la salut sexual abans d’iniciar el nostre taller. Segons les dades obtingudes, un 23% dels/les nois/es de 2n cicle de l’ESO ja han mantingut relacions sexuals que inclouen la penetració i en batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, aquesta xifra augmenta fins al 53%.

Pel que fa a la font d’on els/les joves extreuen informació sobre sexualitat, un 60% de noies i un 44% de nois de 3r i 4rt de l’ESO obtenen la informació sexual principalment dels seus amics/amigues. Destaca també la diferència significativa entre nois (33%) i noies (3’4%) en la cerca d’informació per internet. En els/les joves de batxillerat i cicles formatius, la segona font d’informació és l’escola (31% noies, 27% nois) mentre que en l’ESO només un 18% de noies i un 4% de nois s’adrecen a l’escola. Aquest fet s’explica per la manca de recursos sobre salut sexual en el currículum escolar en aquestes edats.

En relació als mètodes preventius, el preservatiu per al penis és el mètode més emprat. El 55% dels/de les joves de 2n cicle de l’ESO fan servir sempre el preservatiu i un 20% gairebé sempre, mentre que en batxillerat i cicles formatius més del 70% dels/les joves verbalitza utilitzar-lo sempre o gairebé sempre.

Pel que fa als resultats obtinguts un cop feta la nostra intervenció, destaca el fet que els joves redueixen en un 50% les seves pràctiques sexuals desprotegides. En batxillerat i cicles formatius, el 28% dels/les joves verbalitzava haver mantingut relacions sexuals desprotegides abans de realitzar la intervenció mentre que un mes després de finalitzar la intervenció veiem que aquestes dades disminueixen, especialment, en el cas dels nois més d'un 50%. En el cas del 2n cicle de l’ESO, abans d’iniciar la intervenció aproximadament un 20% dels/de les joves havia mantingut pràctiques sexuals sense protecció mentre que un mes després d’acabar la intervenció s’observa que només un 12% ha mantingut pràctiques sexuals desprotegides.

Per últim, destaquem l’augment dels coneixements sobre salut sexual que adquireixen els/les joves després de les nostres intervencions. En aquest sentit, es desmitifiquen molts aspectes relacionats amb la salut sexual, les seves percepcions i els seus prejudicis cap a les persones amb VIH i la transmissió de la infecció.  Així, per exemple, un cop fets els tallers un 30% més dels nois i noies saben que la marxa enrere no és un mètode preventiu eficaç davant d’un possible embaràs i un 15% varien la seva percepció sobre el concepte de sexualitat, sent aquest més ampli i no centrat únicament en la penetració vaginal.

La importància de l’educació sexual a les escoles

Les dades ens indiquen que aquest tipus d’intervencions són molt útils per als/a les joves, com es pot observar en el descens del nombre de pràctiques sexuals desprotegides. Per aquest motiu considerem molt útil poder disposar d’un espai on els/les joves puguin parlar de sexualitat i així poder resoldre tots els seus dubtes.

També hem pogut observar com les nostres intervencions en salut sexual han fet reflexionar als/a les joves sobre altres aspectes relacionats, com el gènere, les habilitats socials, l’assertivitat, la llibertat sexual i l’orientació. Per tot això considerem que cal mantenir aquest tipus d’intervencions per aclarir possibles dubtes i reforçar les conductes positives que ja tenen.

D’altra banda, volem ressaltar la tasca de l’educadora i l’educador, que generen un espai de confiança on els nois i les noies se senten còmodes, de manera que es facilita el diàleg i l’aprenentatge, i per això considerem fonamental poder continuar amb les intervencions en els centres educatius.

Per últim volem destacar el fet que un 23% dels nois i les noies de 2n cicle de l’ESO ja han mantingut pràctiques sexuals que inclouen la penetració, per això pensem que seria molt útil poder incloure l’educació sexual en el projecte educatiu del centre i treballar així al llarg de tot el cicle acadèmic la sexualitat, no només a batxillerat, en funció de les característiques del moment evolutiu en què es troben els/les joves. D’aquesta manera es podrien treballar tots els aspectes relacionats amb la sexualitat i les relacions de parella que aquesta intervenció no abraça.

Metodologia de l’avaluació

Els qüestionaris han avaluat la satisfacció i el resultat de les intervencions. En l'avaluació de satisfacció o procés s'han analitzat aspectes sobre el funcionament de les intervencions com són la intervenció en general, la satisfacció dels/les participants, la utilitat del tractat i l'interès que això representa, la implicació i participació dels/les joves durant el taller, el temps dedicat, la informació rebuda, la metodologia utilitzada pels/les professionals, el treball dels/les professionals i la influència d'aquesta acció educativa en els coneixements i conductes dels/les joves que hi participen.

En relació a l'avaluació de resultats, mesura l'eficàcia de les intervencions amb la finalitat de poder millorar-les en funció dels resultats obtinguts en aquestes avaluacions. Per a això, s'han avaluat aspectes com el comportament sexual, el nivell d'experiència sexual, l'orientació, mètodes preventius emprats, negociació en l’ús del preservatiu, aspectes relacionats amb la llibertat sexual i personal i la intel·ligència emocional.

Les accions educatives de SIDA STUDI i l’avaluació

Les accions educatives que desenvolupa el departament de Formació i Prevenció de SIDA STUDI tenen com a finalitat donar informació sobre la salut sexual i els riscs associats (ITS, VIH/sida i embarassos no planificats) a través de metodologies específiques segons el col·lectiu participant, incidir en la importància de la salut sexual de les persones, així com la capacitació d'aquestes per afrontar possibles situacions de risc.

Un dels principals objectius del departament és dotar de validació científica aquestes intervencions educatives, contemplant el procés, l'anàlisi de context i la seva eficàcia. Com a resultat, el departament ha elaborat diversos documents escrits on es descriu la metodologia i els objectius de les intervencions educatives que realitza així com les dinàmiques que utilitza i els ha posat a disposició dels usuaris/es a través de la nostra pàgina web.

D’altra banda, SIDA STUDI està aplicant una avaluació de satisfacció i resultat de les seves accions educatives per tal de saber si estan tenint l’eficàcia desitjada. En aquest sentit, creiem que l’avaluació és necessària per legitimar la nostra tasca i fer que el treball de prevenció del VIH/sida sigui cada dia més útil. Per això posem a disposició del públic els resultats de les avaluacions corresponents al curs 2010-2011 de les nostres intervencions en format pdf i també un resum en powerpoint. També es pot ampliar la informació amb l’article d’opinió publicat a la nostra web i realitzat per Eva Soto Rubio, responsable d’elaborar aquests informes.

Contacte:

Mireia Siles Planas
Departament de Comunicació
+ 34 93 268 14 84
comunicacio[arroba]sidastudi.org