Accés directe al contingut de la pàgina

Notícies

SIDA STUDI publica l’informe final dels seus comptes abreujats 2012

09/09/2013

L’entitat ha auditat els comptes anuals per avaluar la gestió comptable de SIDA STUDI

  • lupa

Seguint les directrius traçades en els seus plans estratègics, SIDA STUDI continua avaluant totes les activitats per tal de complir amb els objectius traçats, fent un seguiment de les accions i projectes realitzats i, si es correspon, millorar-los per donar una resposta més adient a les demandes dels nostres usuaris.

SIDA STUDI ha realitzat una auditoria externa dels seus comptes corresponents a l’exercici del 2012 a través de SJ Consultors. L’auditoria s’ha realitzat tenint en compte la normativa reguladora de les auditories de comptes vigent a España, que requereix l’examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l’evidència justificativa dels comptes anuals abreujats i l’avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris comptables utilitzats i les estimacions realitzades, estan d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació.

Segons se cita a l’informe, “els comptes anuals abreujats de l’exercici 2012 expressen en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de SIDA STUDI a 31 de desembre de 2012, així com dels resultats de les seves operacions corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financer que resulta d’aplicació y, en particular, amb els principis i criteris comptables contingut en el mateix”.

SIDA STUDI dóna les gràcies a la consultoria i adjunta l’informe final amb els comptes 2012